KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KAPSAMINDA 

HASTA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: DR. MEHMET KEMALİ GÜNEŞ

DR. MEHMET KEMALİ GÜNEŞ olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirmek isteriz: 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz; hasta muayenesi/doktor görüşmesi süreçlerinin yürütülmesi, finans/muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve ticari iletiye izin vermeniz halinde reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca işlenmektedir.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen Kişisel Verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır. 

  1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı:

KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kişisel verileriniz; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi  Vergi Dairesi’ne, muhasebe hizmeti aldığımız kuruluşlar ile SMM hizmeti aldığımız yazılım sistemine, ticari ileti gönderilmesine izin vermeniz halinde ileti yönetim sistemi kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (IYS sistemine), hizmet aldığımız IYS iş ortağımıza, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum kuruluşlarına, ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine aktarılmaktadır.

Sağlık verileriniz herhangi bir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

  1. Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere, fiziken (tarafımıza ilettiğimiz belge ve fiziki formlar vasıtasıyla) ortamlarda toplanmaktadır. 

Bu kapsamda; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak; yukarıda 1. madde kapsamında belirtilen veri işleme amaçları çerçevesince kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin ifa edilmesiyle doğrudan bağlantılı olması hali ile veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

Bununla birlikte; Kanunda sayılan hukuki sebeplerden birinin olmadığı hallerde, kişisel verileriniz ancak md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebebi uyarınca halinde işlenecektir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;    

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak www.kemaligunes.com web adresindeki başvuru formu ve kimliğinizi teşvik edici belgeleri eksiksiz doldurarak Caddebostan Mah. Bağdat Caddesi No:322 Palas Apartmanı Kat :5 D:11 Kadıköy/İstanbul adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya drkemali@hotmail.com adresine ve  sistemimizde daha önce kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

( El yazısıyla okudum, anladım, aydınlandım yazılmalıdır.)

_______________________________________________

Ad/Soyad:

Tarih     :

İmza     :