SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

HASTA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: DR. MEHMET KEMALİ GÜNEŞ

DR. MEHMET KEMALİ GÜNEŞ olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirmek isteriz: 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz; reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca işlenmektedir.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen Kişisel Verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır. 

  1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı:

KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kişisel verileriniz; reklam ve tanıtım faaliyetleri çerçevesince sosyal medya mecralarından sunucuları yurtdışında bulunan facebook ve instagrama aktarılmaktadır.

  1. Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere, elektronik (fotoğraf veya video görüntüsü) ortamlarda toplanmaktadır. 

Bu kapsamda; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak; yukarıda 1. madde kapsamında belirtilen veri işleme amaçları çerçevesince kişisel verileriniz; açık rızanızın alınması hukuki sebebi uyarınca halinde işlenecektir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;    

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak www.kemaligunes.com web adresindeki başvuru formu ve kimliğinizi teşvik edici belgeleri eksiksiz doldurarak Caddebostan Mah. Bağdat Caddesi No:322 Palas Apartmanı Kat :5 D:11 Kadıköy/İstanbul adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya drkemali@hotmail.com adresine ve  sistemimizde daha önce kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

( El yazısıyla okudum, anladım, aydınlandım yazılmalıdır.)

_______________________________________________

Ad/Soyad:

Tarih     :

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

HASTA AÇIK RIZA METNİ

DR. MEHMET KEMALİ GÜNEŞ olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz: 

Görüşmeye Gelen Hasta: DR. MEHMET KEMALİ GÜNEŞ’in  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca fotoğraf ve video görüntüsünden oluşan bilgilerimin reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla “Sosyal Medya Paylaşımları Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi Hasta Aydınlatma Metni” yazısında belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işlenmesine, aktarılmasına ve muhafaza edilmesine özgür irademle rıza gösterdiğimi beyan ederim.

DR. MEHMET KEMALİ GÜNEŞ tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi Kapsamında Hasta Aydınlatma Metni ile bilgilendirdiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

(El yazısıyla okudum, anladım ve rıza gösteriyorum yazılmalıdır.)

_________________________________________________

Ad/Soyad:

Tarih   :

İmza :